Garantie voorwaarden

1.1 Op alle geleverde producten verleent Bals Autolaadkabel.com een fabrieksgarantie van twee jaar op materiaal-en/of constructiefouten. Een en ander ook voor zover nader omschreven in de bij de apparatuur geleverde garantiebepalingen. Op door Bals Autolaadkabel.com uitgevoerde reparaties geldt een garantie van één jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Bals Autolaadkabel.com zal niet gebonden zijn door uitingen en handelingen van derden met betrekking tot haar garantieregeling. Bij een consumentenkoop geldt dat deze garantievoorwaarden van toepassing zijn onverminderd de rechten of vorderingen die de wet aan de Afnemer toekent.

1.2 Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan Bals Autolaadkabel.com onoordeelkundig reparaties zijn uitgevoerd, c.q. wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht of sprake is van niet-normaal en ondeskundig gebruik.

1.3 Afhandeling van claims met betrekking tot garantie door Afnemer Claims van Afnemer die vallen binnen de fabrieksgarantie dienen te worden voorgelegd aan Bals Autolaadkabel.com en worden door Bals Autolaadkabel.com behandeld, tenzij tussen Afnemer en Bals Autolaadkabel.com van tevoren een regeling is getroffen er op neerkomende dat Afnemer zelf met autorisatie van Bals Autolaadkabel.com deze claims kan afhandelen.

1.4 Afhandeling van claims voortspruitende uit de regeling van de consumentenkoop (na garantie) Claims van Afnemers voortkomende uit de wettelijke regeling van de consumentenkoop worden voorgelegd aan Bals Autolaadkabel.com. Bals Autolaadkabel.com verplicht zich om deze claims binnen een redelijke termijn te behandelen.

1.5 Behandeling van deze claims of reparaties uitgevoerd door derden dan wel door de Afnemer zelf uitgevoerde reparaties zonder autorisatie van Bals Autolaadkabel.com, komen voor rekening van de Afnemer, ontberen de garantie op reparaties van Bals Autolaadkabel.com en binden Bals Autolaadkabel.com ook niet anderszins, tenzij Bals Autolaadkabel.com aantoonbaar in gebreke is gebleven of anderszins niet in staat is om de claim met inachtneming van de wettelijke regels te behandelen.